FASCIAL MOVEMENT EXPERIENCE

/praktická část navazující na sobotní konferenci Dr. Schleipa/ 

2. září   9:00 - 16:30hod 

Presentéři:

Dr. Emily Splichal /USA - EBFA/

Fascial Sequencing Foot to Core

Amir Laf  /Itálie - LIFE CHANGER/

BRAKING PATTERN IN RUNNING AND JUMPING 

Jezdili byste někdy v autě, jehož brzdy nejsou adekvátní k jeho výkonu? Pomocí Brzdného Systému Motorické Kontroly (BSMC) je nyní možné zhodnotit fasciální linie zapojující se do brzdných motorických vzorů sportovců a běžné populace. Jednoduché testy myofasciálních linií a na neurologii založené korektivní cviky jsou základem efektivního systému otestovaného mnoha profesionálními trenéry, který pomáhá předcházet zraněním a zlepšovat sportovní výkon.

Lekce obsahuje:

* Teoretický úvod se základy funkční anatomie s napojením na brzdné vzory.

* Myofasciální spojení brzdných vzorů.

* Testy myofasciálních linií založené na znalostech Toma Myerse.

* Představení Brzdného Systému Motorické Kontroly a jeho důležitosti pro sportovce.

* Korektivní fasciální cviky zaměřené na zlepšení brzdného systému.

* Neurologické korektivní cviky k obnově správných vzorů v mozku.

* Explozivní cviky ke zlepšení výkonu skrze fasciální trénink.

BRAKING PATTERN IN RUNNING AND JUMPING 

Would you ever use a sports car without brakes adequate to its power? Through the Braking System Motor Control (BSMC), it is now possible to evaluate the fascial lines inherent in the braking motor pattern of athletes and ordinary people. Simple myofascial line tests and neurological corrective exercises are the basis of an effective system, tested by many professional trainers to prevent injury and improve performance.

This session include:

- theory introduction with a little bit of functional anatomy linked to the braking pattern

- myofascial connections of the braking pattern 

- myofascial line tests based on Tom Myers knowledge

- introduction of the braking system motor control and its importance for an athlete

- corrective fascial exercises to improve the braking system

- neurological corrective exercises to restore right patterns in the brain

- power exercises to improve performance throught a fascial training

Paul Edmondson  /Velká Británie - GRAY INSTITUTE/ 

3DMAPS – Trénink pro všechny komponenty Fascií!

Teorie / Intro – Obsahuje intro k šesti pohybovým mapám, odůvodnění jejich zařazení do screeningu a tréninkového programu – inkluze VŠECH kloubů a schopnost „screenovat / trénovat“ VŠECHNY kloubní pohyby (screening zdrví kloubů a kloubní mobility), schopnost poskytnout vjemy / zprostředkovat komunikaci pro všechny proprioreceptory (v kloubech, pojivové tkáni, kůži, svalových vřeténcích atd.) a stimulovat „globální napínání“ ve VŠECH směrech, které hodnotí / trénují všechny fasciální linie.

Intro do čtyř fasciálních komponent:

Hydratace – Proč Fascie potřebují hydrataci? Jak je můžeme hydratovat? Jak můžeme používat nástroje pro SMR (, masážní míčky a válce atd.) ke zvýšení hydratace a jak můžeme použít jednoduché pohyby (na mapách založené pohyby) k hydratování  myofasciálních tkání

Viskozita – Fasciální viskozita (konkrétně kloubní tekutiny), vytváří chvilkovou „ztuhlost“, která pomáhá s absorbováním např. dopadových sil.. Podobě jako voda (trefit vodu v určité rychlosti / z určité výšky je jako trefit cihlovou zeď / beton), která díky své viskozitě dokáže pomoct tělu s rozložením síly a tréninkem dopadu – načasování/ timing  je v tomto případě všechno. Pokud budeme trénovat různé  úhly s použitím rychlých pohybů / pohybů používajících velkou sílu, tak viskozita našich fascií povede k jejich „tuhosti“ a odolnosti a přetvoření v „neprůstřelné fascie“.

Elasticita: běžci jsou dobrými běžcí jestliže spoléhají na elastické komponenty svých těl (fascie, šlachy, pojivové tkáně), které umožňují ukládání elastické energie a její následné uvolnění pro „maximální efektivitu pohybu“ Tělo se vždy snaží o maximální efektivitu ve všem, co dělá. Použití svalů pro pohyb je však  velmi neefektivní a metabolicky nevýhodné, protože vyžaduje velké množství energie. Tělo si vždy vybere elastické komponenty  před svaly, takže proč bychom se měli tak moc snažit trénovat svaly jestli je náš cíl hýbat se efektivněji a lépe ? Takovéto snahy vychází pouze z nepochopení toho, jak naše tělo doopravdy funguje. Jinak řečeno, pokud budeme schopni trénovat naše fascie vytvoříme si sílu a kondici pro život – a můžeme tomu říkat funkční trénink, chcete-li.

Plasticita – pokud chceme opravu změnit délku našich tkání nemůžeme se spokojit s typickým 10-15 sekund trvajícím strečinkem. Takovýto přístup prostě nefunguje. Zde se podíváme na to, jak buňky mění své prostředí (délku tkání) v závislosti na síle/komunikaci a načasování uvnitř buňky.
 

Theory/intro- To include an intro to the 6 maps movements, the rationale for there inclusion into an asssssment, and training regime - for the inclusion of ALL joints, and ALL joint motions ‘screened/trained’ (screening joint health and joint mobility), to give ‘input/communication’ to every Proprioceptor (in joints, ligaments, muscle spindles, skin, etc), and to stimulate a ‘global tensioning’ in EVERY direction that assesses/trains every ‘line of Fascia’.

An intro to Fascia and its 4 components:-

Hydration- why Fascia needs hydration?, how it gets hydration?, how can we use SMR tools (foam rolls, massage balls etc) to increase hydration, and how can we use simple movements (maps based movements) that hydrate ALL cells, tissues of the MyoFascia.

Viscosity- The Viscosity of the Fascia (particularly the joint fluid), gives momentary ‘stiffness’ to aid shock absorption. Much like Water (hitting water at a certain speed/from a certain height is like hitting a brick wall/concrete) because of its Viscosity can aid the body in force distribution and impact training- timing is everything. If we can train all angles, using quick/high force movements then the Viscosity of our Fascia can exhibit ‘stiff’ and resilient qualities that help us in ‘bullet proofing our fascia’.

Elasticity- runners are good runners because they rely on the Elastic elements of their bodies (Fascia- ligaments, Connective Tissues), that store elastic and energy and rerun it with ‘maximal efficiency’ (the body always strives for efficiency- in ALL it does. Using muscles is very in-efficient in movement, as it metabolically uses lots of energy to move/contract it. The body will ALWAYS select the elastic elements, over muscles- so why do we work hard to train our muscles to help us move better?, this is a misconception of how the body truly operates. So being able to train the Fascia will aid the body be fit for ‘life’ events - functional training you could say?!....

 

Plasticity- to truly change the tissue length, will not be satisfied by a typical 10-15 sec stretch, it simply does not work. Here we will explore how cells, change their environment (tissue length), based on forces/communication and timing within the cell.

Cena:  3790 Kč nebo 149 EURO

zahrnuje malé občerstvení: voda, káva  čaj 

získejte slevu 15 % v případě účasti na konferenci Dr. Roberta Schleipa 1.9.

 

 

02.09.2018 - 02.09.2018 Andels Prague Hotel09:00-16:30Přihlásit